شروتپورت

این پروژه های مسکونی دوقلو برج یکی از بزرگترین پروژه های ساختمان جدید مسکونی در منطقه Puget Sound است که دارای ۵۰۰ واحد در دو ساختمان ۴۲ و ۴۵ طبقه می باشد.