تاثیر عناصر آلیاژی در فولاد های آستنیتی منگنزی

عناصر آلیاژی بمنظور افزایش نقطه تسلیم یا بهبود قابلیت جوشکاری به فولاد آستنیتی منگنزی اضافه میشود . . کربن : میزان کربن در این فولاد ها تعیین کننده میزان مقاومت به سایش و…